Mận & Đào

Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Mận hỏi thì đào xin thưa
Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào

Đào ơi mận rất muốn vào
Thế thì inbox ngay vào cho em
Face mận đào cũng muốn xem
Đợi mận upload ảnh sen của đào
Nhớ đừng load lộn nàng nào
Đào mà nhìn thấy là đào unfriend!

Eo ơi, đào có máu ghen
Không khéo mận phải một phen chạy càn
Mận ơi đừng có phàn nàn
Có biết đào face năm ngàn người theo?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.