Mận & Đào

Bây giờ mận mới hỏi đào Vườn hồng đã có ai vào hay chưa? Mận hỏi thì đào xin thưa … More

Tự Tình Thán

Tui tìm thấy thơ toàn T thuộc Top Ten! Thiệt tình tui “terrible” thích thú! Tự Tình Thán = Tự … More

Dại khờ

Dại khờ Người ta khổ vì thương không phải cách, Yêu sai duyên, và mến chẳng nhằm người. Có kho … More